Corpora informatitzats i diccionaris

Llatí
Espanyol
Català
Portuguès
Gallec
Asturià
Aragonès
Francès
Italià
Anglès
Més enllaços

Aquest web conté un llistat d'adreces de corpora informatitzats i diccionaris que són de gran utilitat com a eines bàsiques en la recerca en Lingüística Diacrònica i Gramàtica Comparada, i com a tal ens ofereix un mar de possibilitats.

Benvinguts!!!

 

Copyright © 2008 Montserrat Batllori (Lingüística Diacrònica i Gramàtica Comparada)
Última modificació: 12-02-20